Key English Armenian State
exceptions_summary Set specific actions for contacts, groups, phone numbers, or call types Նշել հատուկ գործողություններ կոնտակտների, խմբերի կամ հեռախոսահամարների համար
volume_control_summary Left: %1$s, Right: %2$s Tx: %1$s, Rx: %2$s
dialog_grant_permission_message Select the same folder in a new window to grant the permission Ընտրել նույն դիրեկտորիան նոր պատուհանում, որպեսզի թույլ տալ մուտքը
toast_wrong_directory_selected You have selected wrong folder. Try again. Դուք սխալ դիրեկտորիա եք ընդունել: Խնդրում ենք նորից փորձել: