Key English Armenian State
app_name Call Recorder Զանգերի ձայնագրիչ
terms_of_use Terms of Use Օգտագործման պայմաններ
terms_of_use_message_v2 By using the app, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy:
privacy_policy Privacy Policy
navigation_drawer_open Open navigation drawer Բացել կառավարման վահանակը
navigation_drawer_close Close navigation drawer Փակել կառավարման վահանակը
section_all_recordings All recordings Բոլոր ձայնագրությունները
section_starred Starred Նշված
section_incoming Incoming Մուտքային
section_outgoing Outgoing Ելքային
section_by_contact By contact Ըստ կոնտակտի
section_by_format By format Ըստ ֆորմատի
section_by_label By label Ըստ պիտակի
section_help Help Օգնություն
section_tasks Tasks Հանձնարարություններ
section_tasks_hint Time-consuming tasks with recordings such as converting, encrypting or uploading to a cloud will be displayed here Այստեղ արտացոլվում են երկարատև գործողությունները (կոնվերտացիա, կոդավորում, բեռնում ամպային տարածք և այլն)
section_trash Trash
section_empty_trash_hint Trash is empty
empty_hint Empty Դատարկ
player_speed speed: %s