Key English Bulgarian State
settings_restore_confirm Are you sure you want to restore this backup? This will override all your current settings. This action cannot be undone. Сигурни ли сте, че искате да използвате архива? Тази операция ще презапише настоящите ви настройки!
delete_short_recordings_summary Move recordings shorter than %s seconds to trash automatically. Set 0 to disable Премества записите по-късо от %s секунди в коша. Задайте 0 за деактивиране
if_purchased_after_3_sep_2017 If you've purchased the app on the Play Store after 3rd September 2017 Ако сте купили приложението от Google Play Магазина след 3 Септември 2017г.
toast_recording_is_off Recording is OFF Записването е Изкл.
toast_recording_is_on Recording is ON Записването е Вкл.
about_many_thanks Many thanks Благодарности на:
progress_dialog_loading Loading… Зареждане...